I am a female

I am a photographer

I am a poet

I am a rebel

I am a learner

I am a witch

I am a lover

I am a healer

I am a goddess

I am Giulia Gasparini

 

I am an artist.